Vedtægter

Vedtægter for ”Porno og Samfund”

1 Foreningens navn

Stk. 1.

Foreningens navn er ”Porno og Samfund” (ændret fra ”Pornofrit Miljø”)

2 Foreningens adresse

Stk. 1.

Bevægelsens hjemsted er hovedkoordinators/formands adresse, eller hvis der er et sekretariat med en fast adresse, da sekretariatets adresse.

3 Foreningens vision, formål og mål:

Vision:

Et samfund uden negative påvirkninger af pornografi, hvor udsatte beskyttes mod porno og borgere kan træffe et oplyst valg.

Stk. 1.

Porno og Samfund arbejder for at oplyse om pornoens negative påvirkninger i samfundet for at begrænse pornoens skadevirkninger. Porno og Samfund arbejder for at tilvalg af porno sker på et oplyst grundlag, og ikke pga. ufrivillig eksponering eller et uoplyst grundlag.

Stk. 2.

Porno og Samfund arbejder for, at porno skal ud af det offentlige rum, så at eksponering til porno i alle tilfælde bliver et frit valg, f.eks.

* Porno skal placeres diskret/tildækket i forretninger

* Porno skal fjernes fra u-kodede/licens kanaler

* Der skal pornofiltre på offentligt tilgængelige computere f.eks. på skoler, fritidshjem og biblioteker

* Tilgængeligheden til porno i det offentlige rum herunder bl.a. internettet skal undersøges og reguleres hvor det er nødvendigt

Stk. 3.

Porno og Samfund vil indsamle viden, oplyse og skabe debat om pornoens indvirkning på:

* Udsatte individer herunder også børn og unge

* Parforhold, familier, grupper og samfund

* Pornobranchens virke og pornomodellernes forhold og baggrund

* Påvirkningen af pornoficering i det offentlige rum herunder reklamer/medier/internettet mv.

Stk. 4.

Porno og Samfund vil hjælpe personer, der oplever problemer med porno, f.eks. mht.:

* Selvværd og seksualitet

* Psyko-seksuelle relationer

* Pornoafhængighed

* Ufrivillige krænkede af porno

Stk. 5.

Porno defineres jfr. Den danske Encyklopædi som: ”Skrift, billeder og andet materiale, der søger at virke seksuelt stimulerende.”

4 Bevægelsens aktiviteter

Stk. 1.

Midler til at opfylde bevægelsens formål vil eksempelvis være: Foredragsvirksomhed, deltagelse i debatter, oplysning ved hjælp af foreningens hjemmeside og trykte foldere samt udtalelser/læserbreve/kronikker/interviews o.l. til medier. Derudover kan bevægelsens aktiviteter bestå af undersøgelser, løsningsmodeller/forslag til en mere anstændig markedsføring af

video/blade osv. og andre aktiviteter rettet mod at få offentlighedens og opinionsdanneres opmærksomhed.

Stk. 2.

Enhver handling eller aktivitet, som strider imod dansk lovgivning er det enkelte medlem selv ansvarlig for. Udføres sådanne handlinger i bevægelsens navn, medfører det øjeblikkelig eksklusion.

5 Bevægelsens organisatoriske opbygning

Stk. 1.

Bevægelsen ledes af en bestyrelse bestående af 5-7 personer. Bestyrelsen og en revisor vælges på generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, følgende poster skal fordeles: Hovedkoordinator (formand), næstformand, sekretær, kasserer, 2-3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. I alle lige år er revisor og 2-3 bestyrelsesmedlemmer på valg. I alle ulige år er resten af bestyrelsesmedlemmerne på valg. Alle sidder for 2 år (evt. 1 år efter forudgående aftalt). I overgangsåret sidder dem, der er valgt dog kun fra stiftende generalforsamling og til ordinære generalforsamling, hvor der er valg efter overstående regler.

Arbejdsgrupper og udvalg etableres af bestyrelsen. De enkelte grupper ledes af en koordinator, valgt af bestyrelsen.

Lokalforeninger dannes med egne vedtægter, som skal godkendes af hovedbestyrelsen. Vedtægterne må ikke være i modstrid med § 3.

Stk. 3.

Bestyrelsen vælges ved flertalsafstemning på den ordinære generalforsamling. Alle kan stille op til poster i bestyrelsen. Ønsker om opstilling til valg skal meddeles per. post til hovedkoordinatoren mindst 20 dage før den ordinære generalforsamling afholdes.

Stk. 4.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Over bestyrelsens møder føres referat.

Stk. 5.

Bestyrelsen kan indkaldes af hvert medlem med otte dages varsel eller fra gang til gang.

Stk. 6.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed.

Stk. 7.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 8.

Der kan ikke vælges mere end et bestyrelsesmedlem med bestyrelsesmandat i en bestemt

virksomhed/forening.

6 Betingelser for medlemskab

Stk. 1.

Alle som vil arbejde for eller støtte bevægelsens formål, kan blive medlem. Der betales kontingent. Indmeldelsesgebyr/kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2.

Foreninger betaler kontingent og har stemmeret efter følgende princip:

0-99 medlemmer: dobbelt kontingent og—stemmer.

100-499 medlemmer: 3x kontingent og—stemmer.

500-1499 medlemmer: 6xkontingent og—stemmer.

Over 1500 medlemmer: 9x kontingent og—stemmer.

Kun et bestyrelsesmedlem fra foreningen kan afgive foreningens stemmer.

Stk. 2.

Et medlem, der er i restance til bevægelsen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmer heller ikke kan vælges til tillidserhverv i foreningen.

Stk. 3.

Bevægelsen har ret til, ved sine arrangementer at opkræve entre/gebyr hos ikke-medlemmer.

Stk. 4.

Der udsendes hvert kvartal et nyhedsbrev af bestyrelsen eller nogle bestyrelsen har overladt ansvaret for nyhedsbrevet til.

Stk. 5.

Et medlem af ”Porno og Samfund” kan blive ekskluderet af en enig bestyrelse.

Hovedkoordinatoren har ansvaret for at fortælle det til personen/foreningen/firmaet, skriftligt med begrundelse. Herefter har medlemmet ikke tilladelse til at deltage i bevægelsens aktiviteter, udtale sig i bevægelsens navn osv. (se § 2, Stk 1).

Eksklusionen kan tages op til vurdering i bestyrelsen efter 2 år. Begrundelser for eksklusioner kan være: Misbrug af foreningens navn, skadelige usaglige udtalelser, svindel med bevægelsens midler, modarbejdelse af foreningens formål, videregivelse af fortrolige oplysninger fx oplysninger fra medlemmer eller folk, der har søgt hjælp hos ”Porno og Samfund”.

Stk. 6.

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for bevægelsens evt. gæld.

7 Generalforsamling

Stk. 1.

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægters fastsatte grænser.

Stk. 2.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj.

Stk. 3.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved skriftlig eller digital meddelelse til hvert medlem under den i medlemsfortegnelsens anførte adresse eller e-mail.

Stk. 4.

Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsorden, der fastsættes af bestyrelsen, samt hvis der foreligger forslag til afgørelser, der kræver kvalificeret flertal, en angivelse af disse og forslagenes væsentlige indhold.

Stk. 5.

Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling på foreningens generalforsamling, være indgivet til hovedkoordinator inden udgangen af februar.

Stk. 6.

Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsorden, kan ikke sættes under afstemning.

Stk. 7.

På den ordinære generalforsamling skal mindst foretages følgende:

Valg af dirigent.

Forelæggelse af Bestyrelsens årsberetning, forelagt af hovedkoordinator.

Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse.

Forelæggelse af bestyrelsens beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

Fastlæggelse af budget samt næste års indmeldelsesgebyr/kontingent.

Valg af bestyrelse.

Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kommende aktiviteter.

Indkomne forslag fra medlemmerne.

Stk. 8.

Regnskabsåret følger kalenderåret, med undtagelse af overgangsåret, hvor regnskabsåret går fra stiftende generalforsamling og til 31. december.

Stk. 9.

Hvis nogle ønsker det, skal valg ske ved skriftlig afstemning.

Stk. 10.

I oktober holdes koordinatormøde, hvor alle koordinatorer og lokalformænd mødes med bestyrelsen. I denne forbindelse skal koordinatorerne + lokalformændene aflægge referat om evt. foregående lokale aktiviteter.

Stk. 11.

For hvert bestyrelsesmøde sendes dagsordenen ud til alle koordinatorer og lokalformænd, så de har mulighed for at kommentere den.

Stk. 12.

Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedr. sagernes behandling og stemmeafgivning. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer, sekretær eller revisor for foreningen.

Stk. 13.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægten bestemmer noget andet.

8 Medlemmernes stemmeafgivelse

Stk. 1.

Ethvert medlem er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt eller ved fuldmagt, som kan udøve stemmeret på hans/hendes vegne mod forevisning af skriftlig fuldmagt. Intet medlem kan møde for mere end maksimum to medlemmer i henhold til fuldmagt.

9 Vedtægtsændringer

Stk. 1.

Ændringsforslag til vedtægterne skal indsendes skriftligt til hovedkoordinatoren, inden udgangen af februar måned og skal offentliggøres ved indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 2.

Til varetagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne kræves, at mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at 3/4 stemmer for forslaget. Såfremt 1/3 af stemmeberettigede medlemmer ikke er til stede skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. På denne ekstraordinære generalforsamling gennemføres

beslutningen ved at 3/4 af de fremmødte stemmer for.

Stk. 3.

Der kan gives fuldmagter til afstemninger, der er varslet på forhånd.

10 Opløsning

Stk. 1.

For at opløse “Porno og Samfund” skal alle fremmødte medlemmer på generalforsamlingen stemme for opløsningen. Herefter skal der indkaldes til en ekstraordinærgeneralforsamling inden en måned efter, hvor det på indkaldelsen fremgår, at der skal stemmes om opløsning af bevægelsen. Alle fremmødte medlemmer skal stemme for opløsningen.

Stk. 2.

Et evt. økonomisk overskud vil blive skænket til humanitære formål, som fx Red Barnet, Børns Vilkår eller Røde Kors, efter generalforsamlingens beslutning.

11 Tegningsregel

Stk. 1.

Foreningen hæfter med hele sin formue for foreningens gæld.

Stk. 2.

Revision af foreningens regnskaber foretages af en revisor, der vælges på den ordinære generalforsamling. Personen kan genvælges.

Stk. 3.

Regnskaber skal afgive et retvisende resultat og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

Stk. 4.

Om anvendelse af eventuelt overskud træffer generalforsamlingen bestemmelse efter bestyrelsens indstilling.

 

Ovennævnte vedtægter, der inkluderer rettidigt varslet ændringer, er således vedtaget på foreningens generalforsamling den 6. marts 2014.

Dirigent – Heidi Als Ringheim                                                                              

Referent – Ann-Mari Lindberg                                                                                                                                     

Kassér – Nicolei Krebs